लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२७९/०७७-७८ (खुला), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, मे.ल्या.टे. समूह, मेडिकल माइक्रोबायोलोजी उपसमूह, नवौं तह, उपप्रमुख माइक्रोबायोलोजिष्ट पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन