लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालय, बुटवलको विज्ञापन नं. १३८०९/०७६-७७ (खुला), रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, खरिदार वा सो सरह पदको वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन