लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको वि.नं. ११९१०।०७५-७६ (खुला) एकीकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत न्याय सेवा, न्याय समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, खरिदार वा सो सरह पदको वैकल्पिक उमेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन