लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको बिज्ञापन नं 10002/077-78 (खुला), प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी नायव सुब्बा वा सो सरह पदको बैकल्पिक उम्मेद्वार सिफारिस गरिएको सूचना - Download PDF

अपडेट


View more

ऐन नियम

बुलेटिन