लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर ३०४८।०६७-६८ (महिला), ३०४९।०६७-६८ (आ.ज.), ३०५०।०६७-६८ (मधेसी), ३०५१।०६७-६८ (दलित), ३०५२।०६७-६८ (अपांग), ३०५३।०६७-६८ (पि.क्षे.) र ३०५४।०६७-६८ (खुला), नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, शाखा अधिकृत पदमा मिति २०६८।०५।२६ मा नियुक्तिका लागि सिफारिश भएका उम्मेदवारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्ताङ्कको आधारमा रहेको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन