लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७२६४/०७७-७८ (खुला), १७२६५/०७७-७८ (महिला), १७२६६/०७७-७८ (आ.ज.) र १७२६७/०७७-७८ (मधेशी), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, जनरल नर्सिङ्ग समूह, नवौं तह, अस्पताल नर्सिङ्ग प्रशासक पदको सिफारिश एवं एकमुष्ठ योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन