लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको वि.नं. १२०७०।०७८-७९ (महिला), नेपाल इञ्‍जिनियरिड्ग सेवा, मेट्रोलोजी समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), सिनियर मिस्त्री पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन