लोक सेवा आयोग, जुम्ला कार्यालय, खलङ्गा, जुम्लाको वि. नं १५२१९/०७४-७५ (दलित) नेपाल स्वास्थ्य सेवा, प.हे.न. समूह, सहायक चौथो तह (प्रा.) अ.न.मी पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन