लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७२७०/०७४-७५ (खुला), १७२७१/०७४-७५ (महिला), १७२७२/०७४-७५ (आ.ज.), १७२७३/०७४-७५ (मधेशी) र १७२७४/०७४-७५ (दलित) नेपाल कृषि सेवा, बाली संरक्षण समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), बाली संरक्षण अधिकृत पदको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन