लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १६६५३।०७९-८० (आ.प्र.), नेपाल प्रशासन सेवा, रा.प.प्रथम श्रेणी, सहसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF

अपडेट


View more

ऐन नियम

बुलेटिन