केन्द्रीय कार्यालयको वि.नं. १७०१०/०७४-७५ (महिला), नेपाल कृषि सेवा, बाली संरक्षण समूह, रा.प.प्रथम श्रेणी (प्रा.), सहसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन