लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७१५५/०७९-८० (आ.प्र.), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, जियोलोजी समूह, इञ्जिनियरिङ्ग जियोलोजी उपसमूह, रा.प. प्रथम श्रेणी, सहसचिव वा सो सरह पदको अन्तर्वार्ता स्थगित सम्बन्धी सूचना । - Download PDF

अपडेट


View more

ऐन नियम

बुलेटिन