लोक सेवा आयोग, खोटाङ कार्यालयको विज्ञापन नं. १०९५१/०७९-८० (आ.प्र.) नेपाल न्याय सेवा, न्याय समूह, नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन र लेखा समूह, रा. प. अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF

अपडेट


View more

ऐन नियम

बुलेटिन