आयोगको विज्ञापन नम्बर ११९१।०६४-६५ (महिला), ११९१।०६४-६५ (आ.ज.) र ११९३।०६४-६५ (खुला), नेपाल लेखापरीक्षण सेवा, रा.प.तृतीय श्रेणी, शाखा अधिकृत पदमा मिति २०६६।०५।२६ र २८ मा नियुक्तिका लागि सिफारिश भएका उम्मेदवारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्ताङ्कको आधारमा रहेको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन