लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १६५३०/०७४-७५ र १६५३२/०७४-७५ (खुला र आ.ज.) नेपाल प्रशासन/लेखापरीक्षण/व्यवस्थापिका संसद सेवा,रा.प.तृतीय श्रेणी (अप्रा.),शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको बैकल्पिक सिफारिश सूचना । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन