लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७२४१/०७७-७८ (खुला) र १७२४२/०७८-७९ (आ.ज.), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, सर्जरी समूह, न्यूरो सर्जरी उपसमूह, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट न्यूरो सर्जन पदको सिफारिश एवं एकमुष्ट योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन