महाकाली अञ्चल कार्यालय, महेन्द्रनगरको बिज्ञापन नं. १६१०५-१६११०/२०७३-७४,(खुला तथा समावेशी ) नेपाल प्रशासन र नेपाल न्याय सेवा /न्याय, सामान्य प्रशासन र लेखा समूह ,रा.प.अन‌ं. द्वितीय श्रेणी ,खरिदार वा सो सरह (अप्राविधिक) पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन