लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालय, राजपुर, डोटीको वि. नं. १५८२३।०७७-७८ (खुला), नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा, मेट्रोलोजी समूह, रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), सिनियर मिस्त्रि पदको वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF

अपडेट


View more

ऐन नियम

बुलेटिन