लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७३२०/०७८-७९ (खुला) र १७३२१/०७८-७९ (अपांग), नेपाल वन सेवा, फरेष्ट रिसर्च समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, सहायक अनुसन्धान अधिकृत पदको सिफारिश तथा कूल प्राप्तांकको आधारमा रहेको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची प्रकाशन सम्बन्धी सूचना । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन