लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं. १२०१५।०७९-८० (मधेशी), नेपाल इञ्जिनियरिङ सेवा, इलेक्ट्रोनिक्स एण्ड टेलिकम्युनिकेशन समूह, राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी (प्राविधिक), रेडियो टेक्निसियन पदको वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF

अपडेट


View more

ऐन नियम

बुलेटिन