लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयको विज्ञापन नं. ११३०८।०७९-८० (आ.प्र.), नेपाल न्याय/नेपाल प्रशासन सेवा, न्याय, सरकारी वकील, सामान्य प्रशासन र लेखा समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF

अपडेट


View more

ऐन नियम

बुलेटिन