लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७३२४/०७६-७७ (आ.प्र.), १७३२५/०७६-७७ (खुला), १७३२६/०७६-७७ (महिला) र १७३२७/०७६-७७ (मधेशी), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, हेल्थ इन्स्पेक्सन समूह, सातौं तह (प्रा.), जनस्वास्थ्य अधिकृत पदको सिफारिश तथा एकमुष्ठ योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन