केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 16526/074-75,(खुला) नेपाल प्रशासन सेवा, राजश्व समूह, रा. प. व्दितिय श्रेणी (अप्रा.) उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन