लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालयको वि.नं. १२५०८/०७५/०७६ (महिला) स्थानीय तह अन्तर्गत प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, पाँचौ तह, सहायक पदको वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धि सूचना । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन