जनकपुर अञ्चल कार्यालय, जलेश्वरको बिज्ञापन नं १२२६६-१२२६७/०७३-७४(खुला/समावेशी ), आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा , तथ्याङ्क तथ्यांक समूह, रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणी, गणक पदको एकमुष्ट योग्यताक्रम सूची - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन