लोक सेवा आयोग, महेन्द्रनगर कार्यालयको बिज्ञापन नं १६३०३/०७८-७९, प्रशासन सेवा, लेखा समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, सह-लेखापाल पदको पदको बैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस गरिएको सूचना । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन