केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७२२९/०७३-७४ (खुला), नेपाल विविध सेवा, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), अर्थशास्‍त्री पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन