लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२२७/०७४-७५ (खुला), १७२२८/०७४-७५ (आ.ज.) र १७२२९/०७४-७५ (दलित) नेपाल इञ्‍जिनियरिङ्ग सेवा, मेकानिकल समूह, जनरल मेकानिकल उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), मेकानिकल इञ्‍जिनियर पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन