लोक सेवा आयोग, इलाम कार्यालयको विज्ञापन नं. १०६६३-१०६६५/०७८-७९ (खुला/समावेशी), नेपाल विविध,सेवा रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदको एकमुष्सठ योग्यताक्रम प्रकाशन सम्बन्धी सूचना । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन