लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२४३/०७४-७५ (खुला), १७२४४/०७४-७५ (महिला), १७२४५/०७४-७५ (आ.ज.), १७२४६/०७४-७५ (मधेशी), १७२४७/०७४-७५ (दलित) र १७२४८/०७४-७५ (अपाङ्ग) नेपाल इञ्‍जिनियरिङ्ग सेवा, सर्भे समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), नापी अधिकृत पदको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन