आयोगको खोटाङ्ग कार्यालयको स्थानीय तह अन्तर्गत विज्ञापन नम्बर १०९५७/०७५-७६ (खुला), प्रशासन सेवा, प्रशासन/लेखा समूह, छैठौं तह, अधिकृत अधिकृत पदको सिफारिश । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन