लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२३१/०७७-७८ (खुला), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, मेडिसिन समूह, ग्याष्ट्रो इन्टेरोलोजी उपसमूह, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट ग्याष्ट्रो इन्टेरोलोजिष्ट पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन