लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२३८।०७६-७७ (खुला), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, प्याथोलोजी समूह, जनरल प्याथोलोजी उपसमूह, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट प्याथोलोजिष्ट पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन