लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको वि.नं. १७३२७/०७४-७५ (महिला), नेपाल शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, निरीक्षण उपसमूह, रा.प. तृतीय श्रेणी (प्रा.), विद्यालय निरीक्षक पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन