केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७२२२/०७३-७४ (खुला), १७२२३/०७३-७४ (आ.ज.) र १७२२४/०७३-७४ (दलित) नेपाल विविध सेवा, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), कम्प्युटर इञ्जिनियर पदको माग पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका उम्मेदवारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्तांकको आधारमा रहेको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन