लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७२६२/०७४-७५ (खुला), १७२६३/०७४-७५ (महिला), १७२६४/०७४-७५ (आ.ज.), १७२६५/०७४-७५ (मधेशी) र १७२६६/०७४-७५ (दलित), नेपाल कृषि सेवा, बागवानी समूह, राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी (प्रा.), बागवानी अधिकृत पदमा सिफारिश भएका उम्मेदवारहरुको कूल प्राप्ताङ्कको आधारमा कायम भएको एकमुष्ट योग्यताक्रम सूची - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन