लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७१९४/०७९-८० (खुला), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, जियोलोजी समूह, इञ्जिनियरिङ्ग जियोलोजी उपसमूह, रा.प. द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF

अपडेट


View more

ऐन नियम

बुलेटिन