केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७१९७/०७३-७४ (महिला), नेपाल कृषि सेवा, खा.पो. तथा गु.नि. समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), खाद्य अनुसन्धान अधिकृत पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन