लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७३२२/०७८-७९ (खुला), १७३२३/०७८-७९ (महिला), १७३२४/०७८-७९ (आ.ज.), नेपाल वन सेवा, बोटानी समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, सहायक वैज्ञानिक अधिकृत पदको सिफारिश तथा कूल प्राप्तांकको आधारमा रहेको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची प्रकाशन सम्बन्धी सूचना । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन