लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १६६९५।०७७-७८ (खुला), १६६९६।०७७-७८ (महिला), १६६९७।०७७-७८ (आ.ज.), १६६९८।०७७-७८ (मधेशी), १६६९९।०७७-७८ (दलित), १६७००।०७७-७८ (अपाङ्ग) र १६७०१।०७७-७८ (पि.क्षे.), नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन/लेखा/राजस्व समूह र नेपाल लेखापरीक्षण सेवा, रा.प.तृतीय श्रेणी, शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको उम्मेदवार सिफारिश एवं एकमुष्ट योग्यताक्रम प्रकाशन सम्बन्धी शंसोधित सूचना । - Download PDF

अपडेट


View more

ऐन नियम

बुलेटिन