लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १६६५८/०८०-८१ (खुला), विज्ञापन नं. १६६७५/०८०-८१ (महिला), विज्ञापन नं. १६६७६/०८०-८१ (मधेशी), नेपाल प्रशासन सेवा, रा.प. प्रथम श्रेणी, सहसचिव वा सो सरह पदको उम्मेदवार सिफारिश तथा एकमुष्ठ योग्यताक्रमसम्बन्धी सूचना। - Download PDF

अपडेट


View more

ऐन नियम

बुलेटिन