लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नम्बर १६६५६/०७५-७६ (आ.ज.), नेपाल लेखापरीक्षण सेवा, रा.प.प्रथम श्रेणी (अप्रा.), सहसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन