लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयको वि.नं. ११३११/०७६-७७ (महिला), संयुक्त तथा एकीकृत सेवा समूह, राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस गरिएको सूचना - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन