केन्द्रिय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७२४२/०७३-७४ (खुला), नेपाल शिक्षा सेवा, परीक्षण तथा मूल्याङ्कन समूह, कर्मचारी परीक्षण तथा मूल्याङ्कन उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), पाठ्यक्रम विज्ञ/मनोविज्ञानवेत्ता पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन