केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७१९९/०७३-७४ (खुला), १७२००/०७३-७४ (महिला), १७२०१/०७३-७४ (आ.ज.), १७२०२/०७३-७४ (मधेशी), १७२०३/०७३-७४ (दलित), १७२०४/०७३-७४ (अपाङ्ग) र १७२०५/०७३-७४ (पि.क्षे.) नेपाल वन सेवा, जनरल फरेष्ट्री समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), सहायक वन अधिकृत पदको माग पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका उम्मेदवारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्तांकको आधारमा रहेको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन