लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालय, बुटवलको विज्ञापन नं. १३९१८/०७८-७९ (आ.प्र.), नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा, तथ्याङ्क समुह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, गणक पदको उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन