लोक सेवा आयोग सुर्खेत, कार्यालय सुर्खेतको सूचना नं. १०१/०७९-८०, १०२/०७९-८० र १०३/०७९-८० को मिति २०७९/११/१९ गते प्रकाशित सूचनामा न्याय सेवाको न्याय र सरकारी वकील समूहमा सिफारिस हुने देहायका उम्मेदवारहरूको समूह र सिफारिस कार्यालय फरक पर्न गएकोले मिति २०७९/११/२० गतेको निर्णयानुसार देहाय अनुसार संशोधन गरि सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ। - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन