लोक सेवा आयोग, महेन्द्रनगर कार्यालयको विज्ञापन नं. १६३५१-१६३५२/०७८-७९ (खुला तथा समावेशी.), नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा, तथ्याङ्क समुह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, गणक पदको खुला,दलित उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन