लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७३०२/०७४-७५ (खुला), १७३०३/०७४-७५ (महिला), १७३०४/०७४-७५ (आ.ज.), १७३०५/०७४-७५ (मधेशी), १७३०६/०७४-७५ (दलित), १७३०७/०७४-७५ (अपाङ्ग) र १७३०८/०७४-७५ (पि.क्षे.) नेपाल वन सेवा, जनरल फरेष्ट्री समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), सहायक वन अधिकृत पदको कूल प्राप्तांकको आधारमा रहेको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन