लोक सेवा आयोग, बागलुङ कार्यालयको बिज्ञापन नं १३५०६-१३५०८/०७८-७९ (खुला तथा समावेशी), नेपाल विविध सेवा, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), सहायक कम्प्यूटर अपरेटर पदको एकमुष्‍ठ योग्याताक्रम प्रकाशन सम्बन्धी सूचना । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन